PROGRAM

Dyrektywa o delegowaniu pracowników to tylko czubek góry problemów na horyzoncie zagrożeń dla polskiego transportu.

Maciej Wroński Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska"

… Poważniejsze, negatywne konsekwencje będą miały wprowadzone niejako bocznymi drzwiami zmiany w Pakiecie Mobilności. Są to: konieczność posiadania siedziby firmy transportowej w tym kraju, z którym związana jest główna część aktywności gospodarczej przewoźnika, czy też obowiązek zatrudniania każdego kierowcy zgodnie z rozporządzeniem Rzym I. Pracodawca będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z systemem socjalnym kraju, w którym kierowca spędza w pracy najwięcej czasu. Jakie będą konsekwencje tych zapisów … o ile wejdą w życie?


Przewoźniku - odpowiadasz również za to, na co nie masz wpływu, czyli zakres odpowiedzialności uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Maria Nicopulos

Prezentacja szczegółów obowiązującego od niedawna taryfikatora naruszeń i kar – za co odpowiada przewoźnik, a za co inni uczestnicy przewozu – przykłady. Dobra reputacja przewoźnika drogowego towarów niebezpiecznych – jak można ją utracić, kierunki zmian w dokumentacji kontrolnej. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury dotyczący wzoru listy kontrolnej i protokołu kontroli.


Ah E.L.A. (Europejski Urząd ds. Pracy) – jakie będziesz miała uprawnienia? Czy będziesz przyjacielem, czy wrogiem przewoźnika?

Joanna Jasiewicz Współpracownik w Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

Cele i kompetencje właśnie powołanego Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA). Jakie organy będą miały wpływ na działania kontrolne, co się stanie w wynikami kontroli. ELA został wyposażony przez europejskiego ustawodawcę w szerokie kompetencje zarówno w zakresie koordynacji kontroli przewoźników w różnych państwach członkowskich UE, jak i wypracowywanie istotnych pojęć prawnych w zakresie mobilności pracowników. Jakie będą mechanizmy funkcjonowania ELA? Przewoźniku – przygotuj się do kontroli i uzbrój w argumenty wobec potencjalnych negatywnych decyzji.

 


Co kraj to kabotażowy obyczaj, czyli o przepisach, wytycznych i zwyczajach dotyczących przewozów kabotażowych w różnych krajach Unii Europejskiej.

Jerzy Różyk Ekspert w CDS Kancelaria Brokerska

W Unii Europejskiej definicja „przewozu kabotażowego” jest jak widmo – w każdym kraju jest inna. W Niemczech i Francji – przepisy przeliczane są na euro. Określenie kabotażu w Danii i wynikające z tego konsekwencje są tak niejasne, że sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wpływ orzeczenia TSUE na praktyki stosowane przez organy kontrolne w Niemczech. Francuskie kwiatki, czyli o załadunku, zabezpieczaniu i mocowaniu towaru we Francji.

 


Rewolucja w polskim prawie karnym dotycząca podmiotów gospodarczych, dotyka również firmy transportowe. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Łukasz Kuczkowski Kancelaria Prawna Raczkowski Paruch

Sejm proceduje projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Ma to być prawdziwą rewolucją w polskim prawie karnym i stanowić odpowiedź na apele międzynarodowych organizacji zwalczających korupcję i przestępczość zorganizowaną, które wskazywały na niską skuteczność polskiego prawa karnego korporacyjnego i potrzebę zmian. Po wejściu w życie ustawy – prawdopodobnie jesienią – kary mogą wynosić od 30 tys. do 30 mln zł.


Polscy przedsiębiorcy transportowi żądają zwrotu opłaty drogowej za użytkowanie autostrad, opłaconej od 1 stycznia 2010 r. do 18 lipca 2011 r.

Martin Pfnür Adwokat, Kancelaria Adwokacka Balduin & Pfnür PartGmbB Rechtsanwälte

Ciąg dalszy sprawy zwrotu nieprawnie naliczonego niemieckiego mautu. Przewoźnicy w swoim pozwie podnoszą, iż stawki, które od lipca 2011 r. reguluje bezpośrednio niemiecka ustawa o pobieraniu opłaty za korzystanie z federalnych dróg głównych, są nieprawidłowe, a to z uwagi na naruszenie wytycznych zawartych w unijnej Dyrektywie w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Niemiecki Wyższy Sąd Administracyjny skierował w tej sprawie zapytanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.


Zmiany w procedurach celnych od września - zamiast dwóch odrębnych postępowań: celnego i podatkowego, ma być jedno.

Rafał Pogorzelski Celne doradztwo podatkowe ATNEO

Ministerstwo Finansów planuje zamienić dwa odrębne postępowania – celne i podatkowe – jedną procedurą. Jedna ma być też decyzja dotycząca należności importowych. Przedsiębiorcy od dawna uważają, że postępowanie powinno być jedno i załatwiać wszystkie kwestie celne i podatkowe. Zgodnie z proponowanymi zmianami, naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie prowadził jedno postępowanie w sprawie określenia należności przywozowych, w tym dotyczących VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i emisyjnej.


Udział kierowcy w kradzieży przewożonego towaru a odpowiedzialność firmy transportowej - case study

Łukasz Chwalczuk Parter zarządzający w Kancelarii Prawnej Iuridica

Kierowca jednego z polskich przewoźników potajemnie współpracował ze złodziejami. Ci ukradli „tira” z butami sportowymi. W trakcie postępowania wyjaśniającego policja „przycisnęła” kierowcę, który się wygadał, że współpracował ze złodziejami. To spowodowało, że odpowiedzialność firmy transportowej wzrosła 9 krotnie, z 200 tys. do 1,8 mln zł. Na domiar złego, w trakcie postępowania kierowca zmarł, co dodatkowo utrudniało prawomocne zakończenie sprawy. Towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) odmówiło wypłaty odszkodowania powołując się na kilka argumentów. Dopiero dogłębna analiza ogólnych warunków ubezpieczenia w polisie spowodowała wydanie wyroku, w którym TU musi zapłacić odszkodowanie.