Regulamin uczestnictwa w konferencji

Regulamin uczestnictwa w Forum Menedżerów Transportu i Logistyki

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie konferencje dostępne na stronie www.transport-manager.pl oraz www.konferencje.transport-manager.pl organizuje są przez firmę Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 1. Konferencja – usługa szkoleniowa, odbywająca się w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora w oparciu o program podany na stronie transport-manager.pl, równoznaczna z określeniem „Transport Manager Meetings”.
 1. Uczestnik – osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Transport Manager Meetings realizowanym przez Organizatora i dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.
 2. Zgłoszenie – oświadczenie woli Uczestnika składane za pomocą Formularza Zgłoszenia
  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na usługi szkoleniowe z Organizatorem.
 3. Formularz Zgłoszenia – interaktywny formularz dostępny na stronach internetowych wymienionych w pkt. I.1, umożliwiający zgłoszenie uczestnictwa. W Formularzu Zgłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, liczbę Uczestników. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP

II. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
  1. przesłanie prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszenia online dostępnego na stronie internetowej http://www.konferencje.transport-manager.pl/,
  2. przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia z pliku Word POBIERZ PLIK na adres mailowy: haremza@transport-manager.pl lub faksem: +48 61 84 11 754,
 2. Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Konferencji.

III. Warunki uczestnictwa oraz płatności

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny dla menedżerów sektora transportu, spedycji, logistyki oraz produkcji.
 2. Konferencja jest płatna dla dostawców usług i rozwiązań dla sektora TSL. Mianem dostawców są określone wszystkie firmy, które świadczą płatne usługi lub sprzedają swoje produkty i rozwiązania firmom transportowym, spedycyjnym i logistycznym np. kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe lub leasingowe, producenci opon, ciągników, naczep, olei, systemów telematycznych , GPS-ów itp.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, w celu określenia przynależności branżowej uczestników.
 4. Faktura VAT za uczestnictwo w Konferencji zostanie wystawiona po spotkaniu przez Media4Business Sp. z o.o. (Organizatora). Wpłaty należy dokonywać w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 5. Rezygnacje z udziału przyjmowanie są w formie pisemnej (e-mail, fax) nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia spotkania.
 6. W przypadku nieodwołania uczestnictwa i niewzięcia udziału w Transport Manager Meetings, firma (reprezentowana przez Uczestnika) jest zobowiązana ponieść pełne koszty związane z udziałem w Konferencji.
 7. Do 3 dni przed Konferencją można podać dane osób, które pojawią się w zastępstwie za zgłoszone osoby.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania z jednoczesnym zwrotem kosztów wpłaconych pieniędzy.
 9. Opłata obejmuje koszt uczestnictwa: pełne koszty wyżywienia (obiady, przerwy kawowe, uroczysta kolacja), udziału w części plenarnej forum oraz dwóch specjalnych sesjach warsztatowych. Koszt uczestnictwa obejmuje również udział w wieczornym bankiecie (open bar), połączonym z częścią artystyczną oraz wstęp do kasyna. Każdy z uczestników otrzyma także komplet materiałów prezentowanych podczas Transport Manager Meetings oraz najnowsze wydanie czasopisma Transport Manager.
 10. Od dnia 1 stycznia 2011r. usługi szkoleniowe objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%.

IV. Ochrona danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe Uczestnika, które w procesie składania zgłoszenia zostały umieszczone na Formularzu Zgłoszenia przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662 z późn. zmianami).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Media4Business Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pniewskiego 18, 60-692 Poznań zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000445680 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 972-124-23-01, REGON: 302312600.
 3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji umowy sprzedaży, a także w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę (takich jak przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, realizowanie marketingu bezpośredniego w formie telefonicznej, marketing produktów i usług współpracujących z Administratorem) lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem (w szczególności rozpatrywanie zgłoszeń, reklamacji). Dane osobowe w trakcie realizacji zgłoszeń mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia przesyłki z fakturą VAT.
 4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Uczestników innym podmiotom (podwykonawcom lub partnerom biznesowym), zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 5. Podawanie przez Uczestników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży.
 6. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszenia.

V. Prawa autorskie

 1. Konferencja, programy konferencji, materiały szkoleniowe prelegentów oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Transport Manager Meetings, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uczestnik poprzez udział w Transport Manager Meetings nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi.
 2. Kopiowanie materiałów konferencyjnych i/lub nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 4 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 84, z późn. zm.).

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej konferencje.transport-manager.pl.
 2. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w szkoleniu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.